Báo cáo thống kê

Báo cáo tổng hợp doanh thu

Báo cáo tổng hợp doanh thu tiền nước theo chi nhánh, trạm/tuyến.

Báo cáo tổng hợp sản lượng

Báo cáo sản lượng sử dụng nước theo đối tượng sử dụng.

Báo cáo khách hàng sử dụng mới

Thống kê danh sách khách hàng mới sử dụng.

Bảng kê hóa đơn

Thống kê hóa đơn theo chi nhánh, trạm/tuyến.

Thống kê tỷ lệ ghi/thu

Thống kê tỷ lệ ghi/thu của nhân viên theo tháng.

Bảng kê chi tiết bán lẻ dịch vụ - Hộ dân lấy hoá đơn

Liệt kê danh sách các phiếu thu của hộ dân lấy hóa đơn trong kỳ nộp tiền.

Bảng kê nộp tiền nước bằng tiền mặt

Liệt kê danh sách các biên nhận của khách hàng thanh toán tiền mặt.

Bảng kê nộp tiền nước chuyển khoản

Liệt kê danh sách các biên nhận của khách hàng thanh toán chuyển khoản.

Bảng kiểm kê tiền nước

Liệt kê danh sách khách hàng đã thanh toán, khách hàng còn nợ tiền nước theo chi nhánh, trạm/tuyến.

Bảng kiểm kê tiền nước

Liệt kê danh sách khách hàng đã thanh toán, khách hàng còn nợ tiền nước theo chi nhánh, trạm/tuyến.