Quản lý sự cố

Quản lý sự cố

Tạo sự cố, khảo sát sự cố, duyệt phương án khắc phục, hoàn thành và kết thúc sự cố.
Lọc tìm hoặc tìm kiếm nhanh theo địa chỉ, theo nhân viên vận hành, theo loại sự cố, theo chấm điểm dịch vụ... Thống kê số lượng lọc, xuất excel kết quả lọc.
Thống kê tổng sự cố theo ngày/ tháng, theo quận huyện, theo loại sự cố phát sinh nhiều nhất trong tháng.

Quản lý điều chuyển nhân viên

Tạo phiếu điều chuyển nhân viên.
Lọc tìm hoặc tìm kiếm nhanh theo địa chỉ, theo nhân viên , theo sự cố, theo nội dung đánh góa của người giao nhiệm vụ trực tiếp. Thống kê số lượng lọc, xuất excel kết quả lọc.
Thống kê tổng sự cố theo ngày/ tháng, theo quận huyện, theo loại sự cố phát sinh nhiều nhất trong tháng.

Quản lý vật tư hàng hóa sử dụng

Tạo phiếu nhận vật tư.
Lọc tìm hoặc tìm kiếm nhanh địa chỉ, theo trạm, theo nhân viên, theo sự cố, theo danh mục vật tư hàng hóa, lý do nhận vật tư. Thống kê số lượng lọc, xuất excel kết quả lọc.
Thống kê số lượng theo ngày/tháng, theo quận huyện , loại sự cố nhiều nhất trong tháng.

Quản lý sổ nhật ký vận hành

Lọc tìm hoặc tìm kiếm nhanh theo mã tài sản, theo địa chỉ, loại tài sản, thông số tài sản, theo trạng thái sổ nhật ký... Thống kê số lượng lọc, xuất excel kết quả lọc.
Thống kê tổng số nhân viên ghi nhật ký, tổng số trạm vận hành.

Quản lý chỉ số đồng hồ điện - nước tổng

Theo dõi chỉ số đồng hồ điện - nước tổng.
Lọc tìm hoặc tìm kiếm nhanh các thông tin tài sản đầu tư, nâng cấp, cải tạo. Thống kê số lượng lọc, xuất excel kết quả lọc.

Quản lý sự cố qua app cho nhanh viên ghi thu

Đồng bộ sự cố lên tất cả sự cố của trạm được giao vận hành. Thống kê theo phân loại sự cố, theo danh mục sự cố, theo trạng thái sự cố.
Đồng bộ phiếu điều chuyển nhân viên. Thông báo cho nhân viên trường hợp điều chuyển nhân viên.
Thống kê số lượt điều chuyển theo nội dung điều chuyển.

Danh mục sự cố

Hiển thị danh mục sự cố.

Danh mục vật tư - hàng hóa

Hiển thị thông tin của các vật tư - hàng hóa.