Hóa đơn điện tử

Phát hành hóa đơn

Nhân viên chỉ xem và phát hành hóa đơn của những trạm/tuyến được phân công.
Phát hành hóa đơn số lượng lớn, phát hành hóa đơn theo trạm/tuyến.

Nghiệp vụ hóa đơn

Cho phép thực hiện thao tác trên hóa đơn: hủy hóa đơn, điều chỉnh thông tin, điều chỉnh tăng/giảm, thay thế hóa đơn.
Thống kê danh sách hóa đơn điều chỉnh, hủy, tăng/giảm.
Thống kê danh sách hóa đơn theo nhân viên thực hiện.

Danh sách hoá đơn

Hiển thị danh sách các loại hóa đơn, trạng thái của các hóa đơn.
Xem chi tiết hóa đơn, chi tiết các phiếu thu của hóa đơn.
Lưu trữ và tải file pdf của hóa đơn điện tử.