Quản lý hóa đơn khác

Tạo hóa đơn

Cho phép tạo lập hóa đơn lẻ hoặc tạo hàng loạt bằng file excel.
Thống kê hóa đơn theo người lập, ngày tạo lập, trạng thái hóa đơn, …

Phát hành hóa đơn

Nhân viên phát hành hóa đơn điện tử từng hóa đơn, có thể thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn như điều chỉnh, hủy, thay thế.

Thống kê báo cáo

Tổng hợp đầy đủ các báo cáo theo mẫu của cơ quan thuế: bảng kê bán hàng, báo cáo điều chỉnh hóa đơn, báo cáo hủy hóa đơn, …