App mobile dành cho nhân viên ghi thu

Đăng nhập

Nhân viên đăng nhập sử dụng chương trình theo tài khoản được cấp.

Ghi chỉ số nước

Nhân viên đồng bộ để lấy danh sách lộ trình được phân công. Mỗi lộ trình có hiển thị:
  • Số lượng ghi, số lượng chưa ghi, số lượng đã ghi
  • Số lượng đã thu, chưa thu
  • Số lượng đã đồng bộ, chưa đồng bộ
Nhân viên đồng bộ từng khách hàng để xem danh sách khách hàng theo từng lộ trình. Có chia ra 2 tab:
  • Danh sách khách chưa ghi.
  • Danh sách khách đã ghi.
Mỗi khách hàng, hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng đó (họ tên, mã danh bộ, địa chỉ, đối tượng, số điện thoại, số nhân khẩu, hiệu đồng hồ, seri đồng hồ), kỳ ghi, ngày ghi, lượng tiêu thụ 3 kì gần nhất, chỉ số mới, chỉ số cũ, mức tiêu thụ.
Khi nhân viên đi ghi nhập chỉ số mới, app sẽ tự động tính tiền. Có cảnh báo nếu số tiền bất thường. Nếu có internet sẽ khi nhấn lưu dữ liệu sẽ được đồng bộ, nếu không có internet, dữ liệu sẽ tạm thời lưu trong máy đến khi người dùng chọn đồng bộ lộ trình.
Cho phép chọn trạng thái và nhập ghi chú. Lúc ghi chỉ số, có lưu lại tọa độ hiện tại của người dùng.
Nhân viên có thể xem trước giấy báo và biên nhận. Sau khi chọn máy in, ứng dụng sẽ tự động kết nối với máy in. Khi nhân viên thực hiện tác vụ in, giấy báo và biên nhận sẽ được in.
Tạo phiếu yêu cầu sửa chữa, phản ánh bất thường.
Cho phép chụp ảnh đồng hồ để đối chiếu.

Hóa đơn

Nhân viên đồng bộ để lấy danh sách lộ trình được phân công. Mỗi lộ trình có hiển thị:
  • Số lượng hóa đơn, tổng tiền.
  • Số lượng đồng bộ, tổng tiền.
  • Số lượng chưa đồng bộ, tổng tiền.
Nhân viên đồng bộ từng khách hàng để xem danh sách khách hàng theo từng lộ trình. Có chia ra 2 tab:
  • Danh sách khách chưa thu.
  • Danh sách khách đã thu.
Mỗi khách hàng, hiển thị thông tin cơ bản của khách hàng đó (họ tên, mã danh bộ, địa chỉ, đối tượng, số điện thoại, số nhân khẩu, hiệu đồng hồ, seri đồng hồ).
Ứng dụng chọn được nhiều kỳ hóa đơn, ứng với mỗi kỳ có thể xem danh sách chi tiết.
Nhân viên có thể xem trước giấy báo và biên nhận. Sau khi chọn máy in, ứng dụng sẽ tự động kết nối với máy in. Khi nhân viên thực hiện tác vụ in, giấy báo và biên nhận sẽ được in.

Quản lý khách hàng

Cập nhật thông tin khách hàng: số điện thoại, địa chỉ, …. Theo từng lộ trình. Hỗ trợ cả online và offline.

Phiếu yêu cầu

Quản lý phiếu yêu cầu, cho phép xem, cập nhật thông tin phiếu yêu cầu, in phiếu thu,… tùy từng nghiệp vụ của mỗi phiếu. Hỗ trợ cả online và offline.

Thống kê

Thống kê số lượng hóa đơn, tổng tiền, số lượng và tổng tiền hóa đơn đã thu ở mỗi lộ trình trong khoảng thời gian từ ngày, đến ngày.

Sao lưu dữ liệu

Mỗi lần nhấn đồng bộ ở các chức năng hoặc nhấn sao lưu trên menu, ứng dụng sẽ tự động tạo file backup.
Khi chọn chức năng sao lưu dữ liệu, ứng dụng sẽ hiển thị.

Thoát chương trình

Đăng xuất ứng dụng
Lưu lại dữ liệu chưa đồng bộ nếu có internet thì tự động đồng bộ, nếu không có sẽ hiển thị thông báo

Đổi mật khẩu

Cho phép đổi mật khẩu người dùng.