Hệ thống

Quản trị người dùng

Quản lý danh sách nhân viên sử dụng chương trình.
Quản lý tài khoản sử dụng chương trình của nhân viên.
Quản trị có thể reset mật khẩu nhân viên.

Phân quyền tuyến cho nhân viên ghi/thu

Thực hiện phân quyền chức năng và phân quyền dữ liệu cho người dùng app ghi/thu tiền nước.

Quản trị phân quyền chức năng

Thực hiện phân quyền chức năng và phân quyền dữ liệu cho người dùng chương trình.

Quản trị danh mục

Quản lý dữ liệu danh mục.